piątek, 11 listopada 2016

Święto Niepodległości Polski?


Dziś Polska obchodzi święto odzyskania niepodległości. Odzyskanie niepodległości przez liczny naród jest powodem do radości także z przyczyn biblijnych. Ponieważ wolą Boga jest by każdy naród miał swój kawałek ziemi. 

On też z jednego człowieka uczynił wszystkie narody ludzkie, żeby zamieszkiwały na całej powierzchni ziemi, i on ustanowił wyznaczone czasy oraz ustalone granice zamieszkiwania ludzi. 
Dzieje 17:26

Czy jednak naprawdę Polska odzyskał niepodległość?

Biblia rozróżnia narody i królestwa. Narody mogą istnieć nawet pod okupacją innego narodu, ale mogą też zachować swoją niezależność i wówczas są małym królestwem. Królestwo to obszar nad którym władzę ma król. Królestwo może swoją władzę rozciągać na wiele mniejszych i słabszych narodów. W późniejszym czasie powstanie pojęcie cesarstwa. W ten sposób powstał porządek w którym najwyższą władzę świecką ma cesarz, jemu podlegają królowie, a im książęta. Ten porządek chciała zakłócić Wielka Nierządnica. Widzimy to po tym jak przebiegły zmiany polityczne zakończone I wojną światową. Wojna ta doprowadziła do upadku cesarstw i królestw. U władzy utrzymały się tylko te dynastie królewskie które zaakceptowały władzę Wielkiej Nierządnicy. Przykładem najlepiej znanym jest królowa Wielkiej Brytanii, która jest marionetką w rękach bankierów Wielkiej Nierządnicy. Anglia mimo szumnej nazwy Imperium jest bankrutem całkowicie uzależnionym od Banku Anglii, który jest kierowany przez Babilon Wielki (Wielka Nierządnica). Z obserwacji widzimy, że ocalały królestwa tylko w krajach protestanckich co jest dowodem ich bezpośredniego podporządkowania się Wielkiej Nierządnicy. Królestwa katolickie ponieważ służą córce Wielkie Nierządnicy czyli Watykanowi, jako trudniejsze do opanowania, zostały zniszczone, a ich miejsce zajęły demokratyczne republiki. Pierwszym celem Wielkiej Nierządnicy było rozbicie królestw, ale tylko do momenty ich podporządkowania. Drugi etap zakładał łączenie się pod hasłem jednej władzy światowej. 

Odzyskanie wolności przez jeden z narodów nie jest powodem do smutku. Polska jako kraj katolicki nie miała prawa (według Wielkiej Nierządnicy) do stania się królestwem. Ponieważ byłaby w pierwszej kolejności podległa Watykanowi, a dopiero później matce wszystkich nierządnicy, czyli Wielkiej Nierządnicy. Z tego powodu skoro już powstała, to należało tak nią pokierować, by stała się republiką bez króla. Tak też się stało. 

Dlaczego o tym piszę? Ponieważ święto niepodległości obchodzone 11 listopada jest ustanowione z uwzględnieniem woli Wielkiej Nierządnicy. Już dwa lata wcześniej Niemcy i Austro-Węgry poczyniły przygotowania do powstania Królestwa Polski, dlaczego więc prawie nikt o tym nie wie? Kto potrafi podać sensowny powód wyznaczenia 11 listopada na datę odzyskania niepodległości? Poniżej przedstawiam szereg posunięć polityczno-dyplomatycznych, które także mogą stanowić podstawę do ogłoszenia niepodległości Polski. Wyraźnie z nich widać, że to nie był jeden dzień, tylko proces trwający 2 lata. Uczciwie przeanalizuj te wydarzenia i sam powiedz, czy aby na pewno 11 listopada jest najlepszą datą? Czy nie było lepszych wydarzeń?

1916
5 listopada – wydanie przez władze niemieckie i austriackie Aktu 5 listopada gwarantującego powstanie Królestwa Polskiego

2 grudnia – premier Rosji zapowiada utworzenie Polski w dawnych granicach

1917

14 stycznia – rozpoczęcie działalności Tymczasowej Rady Stanu, oznaczające formalne zaistnienie Królestwa Polskiego

12 września – przejęcie obowiązków głowy państwa przez Radę Regencyjną

1918
7 października – ogłoszenie niepodległości Królestwa Polski przez Radę Regencyjną

19 października – powstanie Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego

28 października – posłowie polscy do parlamentu austriackiego powołali Polską Komisję Likwidacyjną dla Galicji i Śląska Cieszyńskiego, która przejąć miała władzę nad Galicją

23 października – powołanie rządu Józefa Świeżyńskiego

30 października – Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego proklamowała przynależność państwową do Polski

31 października
- rozpoczęło się rozbrajanie garnizonów austriackich (m.in. Kraków, Cieszyn)
- komendant garnizonu krakowskiego gen. Bolesław Roja wezwał najstarszych rangą polskich oficerów, by przejmowali od Austriaków komendy w Zachodniej Galicji
- z funkcji dowódcy armii polskiej zrezygnował niemiecki gen. Hans von Beseler

1 listopada
- oddziały Polskiej Organizacji Wojskowej (POW) rozpoczęły rozbrajanie żołnierzy niemieckich i austriackich (m.in. w Radomiu)
- W Lublinie powstał Związek Harcerstwa Polskiego, scalając polskie organizacje skautowe z trzech zaborów

5 listopada – powstaje Rada Delegatów Robotniczych w Lublinie

6/7 listopada – w nocy w Lublinie powstaje Rząd Ignacego Daszyńskiego

10 listopada
- na dworzec główny w Warszawie w specjalnym pociągu z Berlina przybył Józef Piłsudski, zwolniony z więzienia w Magdeburgu. Został powitany przez regenta, księcia Zdzisława Lubomirskiego
- generał-gubernator Hans von Beseler formalnie przekazał władzę Radzie Regencyjnej

11 listopada
- przekazanie przez Radę Regencyjną zwierzchniej władzy nad wojskiem brygadierowi Józefowi Piłsudskiemu
- po pertraktacjach Piłsudskiego z Centralną Radą Żołnierską wojska niemieckie zaczęły wycofywać się z Królestwa Polskiego. W ciągu 7 dni ewakuowano ok. 55 tys. żołnierzy niemieckich
- rozbrojenie w nocy niemieckiego garnizonu stacjonującego w Warszawie
- nadburmistrzem Poznania powołany zostaje Jarogniew Drwęski (poprzednik: Ernst Wilms)

12 listopada
- Rada Regencyjna powierza Józefowi Piłsudskiemu misję utworzenia Rządu Narodowego
- Józef Piłsudski zostaje Naczelnym Wodzem

13 listopada – Komitet Narodowy Polski w Paryżu zostaje uznany przez Francję za rząd de facto, dołączając tym samym do grona zwycięskiej Ententy

14 listopada
- rozwiązanie się Rady Regencyjnej i przekazanie zwierzchnictwa nad państwem Józefowi Piłsudskiemu
- Piłsudski mianuje Ignacego Daszyńskiego prezydentem gabinetu ministrów

15 listopada – Zmiana nazwy państwa z „Królestwo Polskie” na „Republika Polska”. Monitor Polski nr 204 otrzymuje podtytuł „Dziennik Urzędowy Republiki Polskiej”

16 listopada – Józef Piłsudski podpisuje depeszę notyfikującą powstanie niepodległego Państwa Polskiego

17 listopada – po dymisji Daszyńskiego Józef Piłsudski mianuje premierem Jędrzeja Moraczewskiego

19 listopada
- koniec ewakuacji wojsk niemieckich z Republiki Polskiej
- nadanie z aparatu w Cytadeli Warszawskiej depeszy notyfikującej powstanie niepodległego Państwa Polskiego

21 listopada – jako pierwszy Polskę uznał de facto rząd Republiki Niemieckiej za pośrednictwem swojego posła w Warszawie, Harrego Kesslera

22 listopada – podpisanie dekretu o podstawach ustrojowych Republiki Polskiej, ogłoszonego 29 listopada

28 listopada – dekret o ordynacji wyborczej i o zarządzeniu wyborów do Sejmu Ustawodawczego

29 listopada – Józef Piłsudski obejmuje urząd Naczelnika Państwa jako „Tymczasowy Naczelnik Państwa”

27 grudnia – początek powstania wielkopolskiego w Prowincji Poznańskiej

Najbardziej oczywistą datą wydaje się być 7 października 1918 roku. Wówczas oficjalnie ogłoszono niepodległość Królestwa Polski przez Radę Regencyjną. Co to jest Rada Regencyjna? To legalna władza, która ma za zadanie doprowadzić do wyłonienia króla. Zaborcy dobrowolnie zgodzili się na przywrócenie Królestwa Polski. Było to działanie zgodne z procedurami prawnymi i nigdy ci zaborcy nie mogliby tych procedur podważyć. 

Legalne Królestwo Polski istniało przed 11 listopada, ale Polacy w większości katolicy nie mieli prawa do zachowania monarchii nawet fikcyjnej. Wymazano z pamięci Polaków te fakty, by utworzyć państwo świeckie czyli faktycznie podległe Wielkiej Nierządnicy. Doszło do absurdów, ponieważ dniem niepodległości uznano dzień w którym Piłsudski został ustanowiony wodzem naczelnym, czyli przejął władzę nad polską armią. Kto jednak mu tą władzę przekazał? Rada Regencyjna, czyli organ legalnej władzy, o której wszyscy starają się zapomnieć, że w ogóle istniał. Z tego powodu kładzie się nacisk na symboliczność tej daty, a także na fakt, że w dniu tym zakończyła się Wielka Wojna. Po raz kolejny symbole mają zastąpić fakty historyczne, takie działanie wpisuje się w manipulowanie historią nie tylko Polski ale całego świata. 

Dla nas, sług pomazańcowych odzyskanie niepodległości przez liczny naród jest powrotem do normalności. Jesteśmy jednak świadomi, że w niczym nie czyni to nas ludźmi wolnymi. To że rządzą nami oficjalnie Polacy nie znaczy że robią to mądrzej i dla nas lepiej niżby to robiły obce rządy. Fakty pokazują, że Polacy są w sposób staranny trzymani w ubóstwie. Rząd pod dyktando bankierów Wielkiej Nierządnicy starannie opracowuje różne formy odbierania pieniędzy Polakom. Są to przeważnie przymusowe opłaty, podatki jawne i ukryte, a także system kar. Każda nadwyżka pieniędzy jest natychmiast przez Państwo lub korporacje odbierana Polakom. Przykładem może być dopłaty unijne dla rolników. Otóż rolnictwo obecnie może być opłacalne tylko przy stosowaniu nawozów, a te stosuje się w określonych ilościach na hektar. Natychmiast jak rolnicy dostali dopłaty do ziemi, monopoliści produkujący nawozy podnieśli ceny dokładnie w taki sposób by cała dopłata trafiła do ich kas. Rząd polski o tym wie i w niczym mu to nie przeszkadza. Niestety polskie rządy zdradzają Polaków przymilając się do korporacji współpracujących z Babilonem Wielkim. Że Wielka Nierządnica ma swoich przedsiębiorców dowiadujemy się z księgi Objawienia:

bo winem zapalczywości swojego nierządu napoiła wszystkie narody, i królowie ziemi dopuścili się z nią nierządu, a kupcy ziemi wzbogacili się ogromem jej przepychu. (...) Kupcy tych [towarów], którzy wzbogacili się na niej, staną z daleka ze strachu przed jej katuszami, płacząc i żaląc się, w słowach...
Objawienie 18:3,15

Takich przykładów jak z tymi rolnikami, którzy faktycznie nie mają korzyści z dopłat, jest mnóstwo. Właściwie wszystko co robią rządy jest po to by nas wykorzystać finansowo. Twierdzą coś innego ale zawsze chodzi o nasze pieniądze lub naszą wolność. Niestety Wielka Nierządnica uważa, że jest nas za dużo i w tym celu doprowadza, do „przerzedzenia stada”. W praktyce oznacza to takie zorganizowanie służby zdrowia by przez utrudnienie dostępu do leczenia zmniejszyć naszą ilość. 

Jeśli myślisz, że obecna władza jest inna, to jak wyjaśnisz sensownie, wielki eksperyment jakiemu mają zostać poddane wszystkie dziewczynki, mieszkające na terenie Polski? Mam na myśli przymusowe szczepienia, po których na całym świecie dziewczynki, ciężko chorują, a nawet umierają, a w łagodniejszych przypadkach są bezpłodne? Prezydent Polski Andrzej Duda podpisał ustawę o przymusowych szczepieniach.

Jak informuje "Nasz Dziennik" – nowe prawo "pozwala ona na nieograniczone finansowanie i rozszerzanie listy szczepień obowiązkowych. Będziemy jedynym krajem na świecie, w którym wprowadzono przymusową kontrowersyjną szczepionkę przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV".

Prezydent który ma być twarzą „lepszej zmiany” stanie się symbolem zniewolenia Polaków. Czy na pewno mamy powód do radości gdy rządzący robią nam legalnie krzywdę? Traktują nas jak bydło z którym mogą eksperymentować. Z całą pewnością republika w której rządy zmieniają się co kilka lat nie jest lepsza on monarchii. Nie jest lepsza dla nas ale Wielka Nierządnica ma powody do zadowolenia. 

Jaki sens ma świętowanie niepodległości, która jest fikcją? 

Prawdziwym powodem do radości będzie upadek Wielkiej Nierządnicy.

Potem usłyszałem jak gdyby głos donośny wielkiego tłumu w niebie - mówiących:
– Allelu Ja! Zbawienie i chwała, i moc u Boga naszego, bo wyroki Jego prawdziwe są i sprawiedliwe, bo osądził Wielką Nierządnicę, co znieprawiała nierządem swym ziemię, i zażądał od niej poniesienia kary za krew swoich sług.
I rzekli powtórnie: 
– Allelu Ja!
A dym jej wznosi się na wieki wieków. 
Objawienie 19:1-3

Niebawem wszystkie narody, każdy na swoim miejscu, będą podlegały władzy Króla królów i Pana panów, Syna Bożego Jeszu. To także będzie powód do radości. Na ziemi skończy się wyzysk i „przerzedzanie stada”. Ludzie będą żyli w spokoju chwaląc Pana Jeszu i Boga Ojca.
___________________

Ps. Polecam szokujące informacje na temat roli jaką Piłsudski odegrał w tak zwanej operacja "niepodległość". Piłsudski agent niemiecki

1 komentarz:

  1. Prawdziwym Ojcem naszej Niepodległości był Roman Dmowski i Ignacy Paderewski.Roman Dmowski Dmowski uważał, że Żydzi poprzez uzyskaną przez lata potęgę finansową, przez swe wpływy na najwyższych stanowiskach w wielu krajach oddziaływali na politykę państw europejskich będących po obu stronach w czasie wojny. Można krótko rzec że Roman Dmowski był przez żydów znienawidzony. Dmowski uważał Lloyda George’a za człowieka podporządkowanego interesom żydowskim, a te, jak sądził, prowadzone były na rzecz Niemiec. Podam kilka trafnych cytatów Romana Dmowskiego. ,,Myśmy tak odbiegli od innych narodów, że święcimy klęski, gdy tamte święcą zwycięstwa. więcej
    Roman Dmowski – Polityka polska i odbudowanie państwa
    polska, naród. ,,Gdyby Polska nie miałaby tylu Żydów, nigdy by nie było rozbiorów,,. ,,Główna (...) trudność tkwi w samym charakterze dzisiejszego ustroju ekonomicznego, wysuwającego na czoło życia żywioły niższe moralnie, szerzące rozprzężenie obyczajowe, i w wielkim na życie współczesne wpływie Żydów, którzy właściwym swej rasie bezwstydem zarażają dziś szybko społeczeństwa europejskie,,.

    OdpowiedzUsuń

O tym warto wiedzieć!